Monday, September 12, 2011

SRI LAXMI STOTRA BY AGASTHY

SHRI MAHALAXMI

 SARBATO PAHI MAM DEVI MAHALAXMI NAMASTUTE     AGASTHYA KRITAM LAXMI STOTRAM
MAHALAXMI NAMASTUVYAM NAMASTYUBHAM SURESWARI
HARIPRIYE NAMASTUBHYAM NAMASTYUBHYAM DAYANIDHE
PADMALAYE NAMASTYUBHAM NAMASTYUBHYAM SHIBAPRIYE
SARBABHUTA HITARTHAYA BASUBRISTIM SADA KURU
JAGANMATAR NAMASTUBHYAM NAMASTUBHYAM KRIPABATI
DAYABATI NAMASTUBHYAM VISWESWARI NAMANAMAH
NAMAH KHIRARANABASUTE NAMAH TROILOKYODHARINI
SHASHIBOKTRE NAMAHSTUBHYAM RAKSHA MAM SHARANAGATAM
RAKSHA TAM DEVI DEVISHI DEVA DEVESHABALLABHE
DARIDRAT TRAHI MAM LAXMI KRIPAM KURU MAMOPORI
NAMAH TROILOKYA JANANI NAMAH TROILOKYA PABONI
BRHMADAYO NAMANTI TAM JOGODANANDA DAYEENI
VISHNUPRIYE NAMASTUBHYAM NAMASTUBHYAM JAGADDHITE
ARTIHANTRI NAMASTUBHYAM SOMRIDDHIM KURU ME ROME
PADMABASE NAMASTUBHYAM CHAPALAOI NAMO NAMAH
CHANCHALAOI NAMASTUBHYAM LALITAOI NAMO NAMAH
NAMAH PRODYUMNA MATASTE PAHI MAM TAM NAMAMMAHAM
PORIPALAYA MAM MATA SARBATHA SHARANAGATAM
SHARANYE TAM PROPONNOHSMI KAMOLE KAMALALAYE
TRAHI TRAHI MAHALAXMI PORITRANA PARAYANE
LAXMI BHUSHAYATE ROOPAM LAXMI BHUSHAYATE KULAM
LAXMI BHUSHAYATE VIDYAM SARBAT LAXMI VISHISSHYATE
TAMEBA JANANI LAXMI PITA LAXMI TAMEBA CHA
BHRATA TAM CHA SAKHA LAXMI VIDYA LAXMI TAMEBA CHA
TRAHI TRAHI MAHALAXMI TRAHI TRAHI SURESWARI
TRAHI TRAHI JAGANMATA DARIDTRAT TRAHI BEGATAH
NAMATUBHYAM JAGADDHATRI VIDYARTHYEE TE NAMA NAMAH
DHARMADHARE NAMASTUBHUYAM NAMAH SAMPOTTI DAYINEE
DRIDRA-ARNABA NIMOGNA AHAM NIMOGNA AHAM RASATOLE
MAJJAMANAM KARAM DHRITTA PRODHHURA TAM RAME DRUTAM
KIM LAXIM BAHUNOKTEN JOLPITAM CHA POONAH POONAH
ANYAN ME SHARANAM NAASTI SATYAM SATYAM HARIPRIYE

  

1 comment:

  1. Very Usefull informaction
    I found out a website for details on various festivals and pooja – its significance and performance
    Online Pooja Store Click Here: http://onlineyanthra.com

    ReplyDelete